טופס בקשה לקבלת תרומה למלכ״ר/מוסד ציבורי

פרטי הארגון המבקש
אישורים
כתובת למשלוח התרומה
תיאור הצורך והבקשה
פרטי הסיוע המבוקש